ศิลปะ‎ > ‎

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

****  ให้ ทุกเขต ตรวจสอบ จำนวน นักเรียน ให้มี จำนวน เท่ากับ ที่ กำหนด ในแต่ละกิจกรรม  เช่น ประเภททีม 3 คน  ต้องมีจำนวนนักเรียน ไม่เกิน 3 คน ประเภท เดี่ยว ต้องมีจำนวนนักเรียน เพียง 1 คน เท่านั้น ถ้ามีนักเรียนเกินมาจะไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน ****

   ****  เนื่องจากรายชื่อที่ปรากฏ บางเขตมีจำนวนนักเรียนมากว่าการแข่งขัน กรรมการจะทำการตัดชื่อออก

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์_ป.4-ป.6

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์_ม.1-ม.3


นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์_ม.4-ม.6


Comments