ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน

ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน_ป.1-ป.3_ทีม3_บกพร่องทางสติปัญญา

ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน_ป.4-ป.6_ทีม3_บกพร่องทางการเรียนรู้

ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน_ม.1-ม.3_ทีม3_บกพร่องทางการมองเห็น

ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน_ม.1-ม.3_ทีม3_บกพร่องทางร่างกาย

ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน_ม.4-ม.6_ทีม3_บกพร่องทางการเรียนรู้

Comments