รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้

    รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรมในวันแข่งขัน
 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ s4-6 xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ s1-6 xxx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-3 xxx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-6 xxx

 
 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-6 xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p4-6 xxxรายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p4-6 xx


 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-3 xxx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s4-6 xxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s4-6 xxx


 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s4-6 xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-3 xxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-3 xxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-3 xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-6 xxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-6 xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-6 xxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-6 xxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_p1-6 xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxxxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้_s1-6 xx


Comments