รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้

     รายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ ให้โรงเรียนประสานไปยังเขตพื้นที่ เพื่อให้เขตพื้นที่ออกหนังสือนำส่ง  พร้อมรายชื่อที่แก้ไข นำมาให้คณะกรรมการตัดสินยังจุดแข่งขันแต่ละกิจกรรมในวันแข่งขัน
 
 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามรถตรวจสอบได้ m1-3xx
รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m4-6xx


 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p1-3xx

 
 
 
 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p4-6xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m1-3‎(1)‎xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m1-3‎(t3-5)‎xx

 

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p4-6‎(t6-12)‎xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m4-6xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p4-6‎(1)‎xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p4-6‎(7)‎xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p1-3xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p4-6xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m4-6xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p1-3xx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m4-6xlsxx


รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p1-3xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-p1-3xlsxx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m1-3xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้ m1-3xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m4-6‎(1)‎xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m4-6‎(t3-5)‎xx

รายชื่อมีปัญหาไม่สามารถตรวจสอบได้-m1-3xx


Comments