1. การแข่งขันคัดลายมือ
 2. การแข่งขัยอัฉริยภาพทางภาษาไทย
 3.การแข่งขันโต้วาที            
 4. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 5.การแข่งขันร้องเพลงกล่อมเด็ก 6.ท่องอาขยาน
 7.การแข่งขันขับเสภา 8.นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ 9.การประกวดแต่งกลอน


Comments