การแข่งขันการใชโปรแกรมนำเสนอ

การแข่งขันการใชโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.1-3

การแข่งขันการใชโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ป.4-6

การแข่งขันการใชโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ม.1-3

การแข่งขันการใชโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ม.4-6

Comments