การอ่านออกเสียง

อ่านออกเสียง _ป.1-3 เดี่ยว

อ่านออกเสียง_ป.1-3 ‎(ทีม 3 คน)‎


อ่านออกเสียง _ป.4-6

อ่านออกเสียง_ป.1-6

อ่านออกเสียง _ม.1-3 เดี่ยว‎(บกพร่องทางการเรียนรู้)‎

อ่านออกเสียง_ม.1-3 ทีม 3คน‎(บกพร่องทางร่างกาย)‎Comments