วาดภาพระบายสี (สีไม้,สีชอล์ค)

 
 

สีไม้ป1.-3ได้ยิน

 
 

สีไม้ป1.-3ร่างกาย

 
 

สีไม้ป1.-3เรียนรู้

 
 

สีไม้ป1.-3สติปัญญา

 
 
   

สีไม้ป.4-6ได้ยิน

 

สีไม้ป.4-6สติปัญญา

 

สีไม้ม.1-3เรียนรู้

สีไม้ม.1-3ได้ยิน

สีไม้ม.1-3สติปัญญา

สีไม้ม.1-3ร่างกาย

สีไม้ม.4-6เรียนรู้

 
 

สีไม้ม.4-6ร่างกาย

สีไม้ม.4-6ได้ยิน

สีไม้ม.4-6สติปัญญา

วาดภาพ_‎(สีไม้)‎_ช่วงชั้นที่_1__การเรียนรู้

วาดภาพ_‎(สีไม้)‎_ช่วงชั้นที่_1__ทางการได้ยิน

วาดภาพ_‎(สีไม้)‎_ช่วงชั้นที่_1__ทางร่างกาย

วาดภาพ_‎(สีไม้)‎_ช่วงชั้นที่_1_สติปัญญา

วาดภาพ_‎(สีไม้)‎_ช่วงชั้นที่_2_การได้ยิน

 

วาดภาพ_‎(สีไม้)‎_ช่วงชั้นที่_2_ร่างกาย

 
สามารถรับเกียรติบัตรได้
 

การวาดภาพระบายสี‎(สีไม้)‎_ม.1-ม.3_เดี่ยว_บกพร่องทางการได้ยิน

สามารถรับเกียรติบัตรได้

การวาดภาพระบายสี‎(สีไม้)‎_ม.1-ม.3_เดี่ยว_บกพร่องทางการเรียนรู้


สามารถรับเกียรติบัตรได้

การวาดภาพระบายสี‎‎‎(สีไม้)‎‎‎_ม.4-ม.6_เดี่ยว_บกพร่องทางการเรียนรู้


สามารถรับเกียรติบัตรได้

การวาดภาพระบายสี‎‎‎‎(สีไม้)‎‎‎‎_ม.4-ม.6_เดี่ยว_บกพร่องทางร่างกาย


สามารถรับเกียรติบัตรได้

การวาดภาพระบายสี‎‎‎‎(สีไม้)‎‎‎‎_ม.4-ม.6_เดี่ยว_บกพร่องทางสติปัญญา


สามารถรับเกียรติบัตรได้

การวาดภาพระบายสี‎‎‎(สีไม้)‎‎‎_ม.4-ม.6_เดี่ยว_ไม่ทราบความพิการ


วาดภาพระบายสี‎(สีไม้-สีชอล์ก)‎_บกพร่องทางสติปัญญา_ม.4-ม.6


Comments