14-เฉพาะความพิการ

ภาษาไทย
1.อ่านเบรลล์
2.ภาษามือสร้างสรรคจินตนาการไร้เสียง
   2.1 ตอบปัญหาจากการดูเรื่องเล่าภาษามือ
   2.2.การเล่าเรื่องภาษามือจากภาพที่กำหนดให้
   2.3 เล่าเรื่องภาษามือจากเรื่องที่กำหนด
5.การอ่านออกเสียง
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.การจัดทำ Home Page
2.โปรแกรม Power Point
3.โปรแกรม Paint
 
การอาชีพ
2.การแข่งขันการทำน้ำพริกผักสด (เครื่องเคียง)
 
สังคมศึกษา
1.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
 
สุขศึกษาและพลศึกษา
4.เชียร์ลีดเดอร์
 
ศิลปะ
1.รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์
5.ประติมากรรมลอยตัว