อ่านออกเสียง

 

การอ่านออกเสียง__ป.1-3__สติปัญญา

 

อ่านออกเสียงป1-6ทางการเรียนรู้

 
 

อ่านออกเสียงป4-6ทางการเห็น

อ่านออกเสียงป.4-6สติปัญญา

อ่านออกเสียงป4-6ทางร่างกาย

 

อ่านออกเสียงม1-6การเรียนรู้

 

อ่านออกเสียง.ม4-6ทางการเห็น

การอ่านออกเสียง__ม.1-3__ทางร่างกาย

Comments