ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน


ศาสตร์คณิต ป.๑-๓พิการเรียนรู้

 

ศาสตร์คณิต.ป1-3 เรียนรู้

 

ศาสตร์คณิต.ป1-3ออทิสติก

 

ศาสตร์คณิตป1-3 สติปัญญา

 
  
 

ศาสตร์คณิ.. ป4-6 บกพร่องทางสติปัญญา

 

ศาสตร์คณิตป4-6 เรียนรู้

 

ศาสตร์คณิต.ป4-6 ออทิสติก

 
 

ศาสตร์คณิต.ป4-6 สติปัญญา

คณิตศาสตร์ ป4-6 บกพร่องทางการเรียนรู้

 

ศาสตร์คณิตม1-3 สติปัญญา

 

ศาสตร์คณิตม1-3 เรียนรู้

ศาสตร์คณิต.ม1-3 การเห็น

ศาสตร์คณิต.ม1-3 ร่างกาย

 
 

ศาสตร์คณิต ม.1-ม3 ทางสติปัญญา


 

ศาสตร์คณิ..ม.1-3 บกพร่องทางร่างกาย

 
 

ศาสตร์คณิต.ม4-6 เรียนรู้


 
Comments