ประกวดเล่านิทาน

ได้รับแจกเกียรติบัตรเรียบร้อย

ประกวดเล่านิทาน ป.4-ป.6

ได้รับแจกเกียรติบัตรเรียบร้อย

ประกวดเล่านิทาน ม.๑-ม.๓


ประกวดเล่านิทานบกพร่องทางการเรียนรู้ม.4-ม.6ประกวดเล่านิทานบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพป.4-ป.6


ประกวดเล่านิทานออทิสติก ป.4 - ป.6

 

1เล่านิทาน ช่วง 2 บกพร่องทางการมองเห็น

 
 

2เล่านิทาน ช่วง 2 บกพร่องทางสติปัญญา 
 
 

3เล่านิทาน..ช่วง 2 บกพร่องด้านร่างกายและสุขภาพ

 
 

4เล่านิทาน ช่วง 2 ออทิสติก

 
 

เล่านิทาน__ม.1-3__ทางการเห็น

 
Comments