การอ่านจับใจความ


การอ่านจับใจความ_ป.4-ป.6_เดี่ยว_บกพร่องทางร่างกาย


การอ่านจับใจความ_ม.1-ม.3_เดี่ยว_บกพร่องทางสติปัญญาการอ่านจับใจความ_ม.4-ม.6_เดี่ยว_บกพร่องทางร่างกาย

 
 

1การอ่านจับใจความ ช2 ด้านการมองเห็น

 
 

2การอ่านจับใจความ ช่วง 2 บกพร่องทางสติปัญญา


3การอ่านจับใจความ ช่วง 2 บกพร่องด้านร่างกาย

 

4การอ่านจับใจความ ช่วง 3 บกพร่องด้านสติปัญญา

                                                                                                        

การอ่านจับใจความ ช่วง 1 บกพร่องทางร่างกาย

 
 
 

การอ่านจับใจความ__ป.1-6__การเรียนรู้

 

การอ่านจับใจความ__ม.1-6__ด้านการเรียนรู้

การอ่านจับใจความ__ม.4-6__ทางการเห็น

 
 
 
Comments