ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

สามารถรับเกียรติบัตรได้

ประดิษของใช้ ป4-6
กอท ประดิษฐ์ของใช้ ม1-3


ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้_ม4-6


Comments