การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

สามารถรับเกียรติบัตรได้แล้ว

Impromptu Speech ป.1-3


สามารถรับเกียรติบัตรได้แล้ว

Impromptu Speech_»4-6


สามารถรับเกียรติบัตรได้แล้ว

Impromptu Speech_ม1-3


Impromptu Speech ม.4-ม.6


Comments